Акредитационо тело Србије (ml18) је национално тело за акредитацију, основано од стране Републике Србије, са седиштем у Београду.

Законом о акредитацији ml18-у се поверавају послови утврђивања компетентности тела за оцењивање усаглашености за обављање послова испитивања, еталонирања, контролисања, сертификације производа, сертификације система менаџмента и сертификације особа.

На овој страници се налази збирка докумената система менаџмената Акредитационог тела Србије – ml18 (правила, процедуре, упутства, смернице, обрасци, ...), као и закони и прописи из домена рада ml18-а, остали закони и технички прописи у којима је прописана употреба акредитације и промотивни и информативни материјали (брошуре, билтени, извештаји, информатори, презентације, ...).

Акредитационо тело Србије (ml18) води јавни који садржи најмање следеће податке:

10/11/2016
Након што је 2012. године на глобалном нивоу потписало мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације (ILAC MRA...

28/05/2014
Акредитационо тело Србије (ml18) је 27. маја 2014. године потписало, на 33. заседању Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА),...

01/03/2018
У Привредној комори Србије је 28. фебруара 2018. године од стране Министарства здравља, представљен нови Закон о медицинским средствима ("Сл. гласник...

14/02/2018
Акредитационо тело Србије је 19. јануара 2018. године у Палати Србије организовало састанак са акредитованим/именованим контролном и сертификационим...

Prijava ATS Ocenjivaci Troskovi Postupak akreditacije