О НАМА

Акредитација је поступак који спроводи национално акредитационо тело и на основу којег утврђује и потврђује да одређено тело испуњава захтеве за обављање одговарајућих послова оцењивања усаглашености, утврђених у одговарајућим међународним стандардима, и да је компетентно за обављање тих послова.

У Србији акредитацију спроводи једино Акредитационо тело Србије (ml18) које је основала Република Србија и коме су поверени послови акредитације у складу са Законом о акредитацији.

ml18 обавља своје послове поштујући следеће вредности:

Непристрасност и независност

ml18 је у обавези да поштује принцип непристрасности код доношења одлука о акредитацији. То значи да не сме да постоји сукоб интереса између ml18-а и тела које се пријављује за акредитацију при чему ml18 обавља послове без политичких, комерцијалних, финансијских и других притисака који би угрозили његову непристрасност.

Обавеза је ml18-а да промовише значај и улогу акредитације, као и да на одговарајући начин обавља своје задатке у циљу очувања општег интереса будући да представља најзначајнију карику у области оцењивања усаглашености како у области добровољне акредитације (захтеви тржишта) тако и у области обавезне (законом регулисане) акредитације.

Стога се акредитација мора спроводити:
  - на основу одлуке владе којом се национално акредитационо тело овлашћује да обавља послове акредитације,
   -  на начин који омогућава потпуно поштовање принципа независности и непристрасности,
   -  уз поштовање свих заинтересованих страна где ниједна страна не може да има превласт, 
  - тако да акредитационо тело обавља послове као непрофитна установа чиме се избегава постојање конкурентности између акредитационог тела и акредитованих тела за оцењивање усаглашености.

Приликом додељивања акредитације ml18 штити интересе свих страна, које у том процесу учествују, при чему се мора водити рачуна о независности оцењивача када се исти бирају као чланови тима за оцењивање.

Усредсређеност на тржиште

ml18 настоји да задовољи потребе својих клијената у што већој мери  и то на начин који не утиче на сâм поступак оцењивања. У том смислу се користе различите врсте комуникације са корисницима како би се на успешан начин предвиделе потребе тржишта за информацијама и новим услугама.

Транспарентност

Успешност пословања ml18 дугује добро организованој унутрашњој структури. У том смислу је посебно важна добра пословна комуникација, постојање јасно дефинисане процедуре за одлучивање о акредитацији, али и задатака, надлежности и одговорности.

Компетентност и интегритет

Учешће на одговарајућим обукама и едукацијама доводи до повећања степена компетентности оцењивача и техничких експерата, а ml18 стално прати и оцењује компетентност оцењивача и техничких експерата приликом оцењивања, односно учествовања у раду тима за оцењивање, кроз најављено или ненајављено осведочење, поступак одлучивања о акредитацији, као и на основу повратних информација оцењиваног тела за оцењивање усаглашености, мишљења и евентуалних приговора. Овакав начин изградње капацитета запослених и екстерно ангажованих оцењивача и експерата, односно одржавања одговарајућег степена компетентности од суштинског је значаја за процес одлучивања о акредитацији чиме  ml18 осигурава и штити свој интегритет установе од поверења у духу слогана акредитације - "поверење у компетентност".

Историјат

Југословенско акредитационо тело (ЈУАТ), које је касније променило назив у Акредитационо тело Србије (ml18), основано је 1998. године Уредбом о образовању Југословенског акредитационог тела. Од 1998. до 2000. године ЈУАТ је послове акредитације обављао као колегијални државни орган у саставу тадашњег Савезног министарства за развој, науку и животну средину СР Југославије. Прву акредитацију овај колегијални државни орган је доделио 28. јуна 2000. године.

Од 2000. до 2003. године ЈУАТ је радио као колегијални орган изван састава министарстава. Од јуна 2003. до јуна 2006. године, ЈУАТ постаје Акредитационо тело Србије и Црне Горе  и налази се у саставу Министарства за унутрашње економске односе Србије и Црне Горе.

Одлуком  о оснивању, коју је усвојила Влада Републике Србије, ml18 добија статус правног лица, односно независне и непрофитне организације у складу са Законом о акредитацији („Службени лист СЦГ“, бр. 44/2005) чија је примена почела од 01.01.2006. године.

Након ступања на снагу новог Закона о акредитацији, 20. октобра 2010. године, ml18 се региструје као установа, а на питања оснивања, организације, положаја и делатности ml18-а примењују се одредбе закона којим се уређују јавне службе. ml18 је једини у Републици Србији коме се овим законом поверава обављање послова акредитације.

Одлуком о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог тела Србије, која је ступила на снагу 24. фебруара 2011. године, дотадашња енглеска верзија назива ml18-а „Accreditation Board of Serbia“ је промењена у „Accreditation Body of Serbia“. 
 

Делокруг рада

Акредитационо тело Србије (ml18) је национално тело за акредитацију у Републици Србији, које је основала у складу са Одлуком о оснивању Акредитационог тела Србије („Службени гласник РС“, бр. 96/06 и 14/11), за обављање послова из чланова 3. и 8. Закона о акредитацији („Службени гласник РС", број 73/2010) за коју оснивачка права врши Влада. ml18 је једино тело у Републици Србији коме се Законом о акредитацији поверава обављање послова акредитације. 

ml18 је регистрован као установа. На питања оснивања, организације, положаја и делатности ml18-а примењују се одредбе закона којим се уређују јавне службе.

Законом о акредитацији уређени су акредитација и оснивање и делатност ml18-а, као и органи и финансирање. Скраћени назив Акредитационог тела Србије је: ml18. ml18 у пословању са иностранством, поред назива на српском језику, може да употребљава и назив на енглеском језику: „Accreditation Body of Serbia".

Акредитацијом се утврђује компетентност тела за оцењивање усаглашености за обављање послова:

1) испитивања (укључујући медицинске лабораторије);

2) еталонирања;

3) контролисања;

4) сертификације производа;

5) сертификације система менаџмента;

6) сертификације особа;

7) испитивања оспособљености (PT провајдери).

ml18 спроводи акредитацију на основу:

У Републици Србији акредитација је добровољна, осим уколико посебним (секторским) законима није утврђено да је акредитација обавезна.

Оцену усаглашености производа, процеса и услуга с техничким прописима и стандардима спроводе стручно и технички оспособљене лабораторије, сертификациона и контролна тела.

Доказивање усаглашености производа, процеса и услуга са захтевима прописа, стандарда и уговорних техничких спецификација је претпоставка за остваривање конкурентности на европском и светском тржишту, а поштовањем прописа и стандарда обезбеђује се поверење у безбедност производа и слобода кретања на тржишту, заштита здравља грађана, заштита потрошача, заштита животне средине и друге области од јавног значаја. У овом процесу је од изузетне важности да се користе услуге компетентних и технички оспособљених лабораторија, контролних тела и сертификационих тела чиме се стиче поверење у обављена испитивања, контролисања и сертификације.

Акредитација je начин за успостављање поверења на тржишту производа и услуга, јер представља независну и непристрасну оцену компетентности тела која обављају испитивање, еталонирање, сертификацију и контролисање. Повезивањем система акредитације у Србији са европским и светским системима акредитације обезбедиће се препознавање и прихватање резултата оцењивања усаглашености урађеног у Србији.

ml18 сарађује у области акредитације са органима и организацијама из државне управе Републике Србије у складу са правилима, која произилазе из закона и стандарда SRPS ISO/IEC 17011, на начин којим се не угрожава његова независност.

Правила акредитације су у складу с међународним стандардима из серије 170XX, као и правилима и водичима , -а и -а.

Сходно Закону о акредитацији, Одлуци о оснивању Акредитационог тела Србије и Статуту, ml18 обавља следеће послове:

1. утврђује компетентност тела за оцењивање усаглашености за обављање послова испитивања, еталонирања, контролисања, сертификације производа, сертификације система менаџмента и сертификације особа;

2. утврђује компетентност за обављање других послова оцењивања усаглашености у складу са посебним законом;

3. утврђује и објављује правила акредитације која су заснована на одговарајућим српским, међународним и европским стандардима и документима међународних и европских организација за акредитацију;

4. води јавни регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености;

5. учествује у раду међународних и европских организација за акредитацију;

6. организује и спроводи обуку оцењивача у области акредитације;

7. организује семинаре и курсеве и врши промоцију значаја и улоге акредитације;

8. припрема и издаје информаторе, публикације и билтене из области акредитације и

9. обавља и друге послове из области акредитације у складу са законом, Одлуком о оснивању Акредитационог тела Србије  ("Сл. гласник РС" бр. 14/2011 и 95/2016) и Статутом.

Политика квалитета

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

Акредитационо тело Србије (ml18.ru), као најважнија институција инфраструктуре квалитета у Републици Србији, креира и обезбеђује на најстручнији и најпоузданији начин, потребан ниво квалитета и безбедности производа и услуга који се пласирају како у Републици Србији, тако и у иностранству приликом реализације извоза. Наведене активности ml18 реализује у спровођењу поступака оцењивања и потврђивња да тела за оцењивање усаглашености испуњавају захтеве успостављених и референтних стандарда, као и додатне захтеве из техничких прописа, уколико се укаже потреба, а који су у складу са актуелном законском регулативом у Републици Србији.

Планиране активности и ангажмане из свог делокруга, ml18 у потпуности обавља независно, непристрасно и компетентно, при чему перманентно одржава и потврђује потребан високи ниво кредибилности у обављању своје делатности. Поуздан гарант за квалитет и карактеристике својих активности ml18-у је и чињеница да спроводи поступке акредитације у складу са захтевима одговарајућих међународних стандарда и правилима и документима европске и међународних организација за акредитацију (ЕА, ILAC и IAF).

Циљеви ml18-а су одржавање успостављеног и ефикасног система акредитације, који ће омогућити успешно извршење надлежности националног акредитационог тела, задовољење потреба за акредитацијом у Републици Србији, унапређење система акредитације, као и успешно одржавање потписаних мултилатералних споразума, у оквиру ЕА, ILAC и IAF, односно обезбеђење услова да инфраструктура квалитета у Републици Србији буде конкурентна и спремна за партнерски однос са институцијама инфраструктуре квалитета Европске уније и на међународном нивоу.

Чланство и потписани мултилатерални споразуми о међусобном признавању система акредитације у европској и међународним организацијама за акредитацију (ЕА, ILAC и IAF), њихово одржавање и потписивање нових, је од изузетног значаја како за ml18 тако и за породицу акредитованих тела за оцењивање усаглашености, односно за све заинтересоване стране за систем акредитације у нашој земљи: потрошаче, кориснике услуга, произвођаче, струковне организације, као и државне органе и организације.

Пословна политика ml18-а се заснива на уважавању и укључивању свих заинтересованих страна за акредитацију у развој и одржавање система акредитације у Републици Србији, који ће адекватно задовољити потребе свих корисника. Стога, ml18 настоји да буде поуздан и отворен партнер за разговоре и сарадњу. Само уз помоћ пуне сарадње свих заинтересованих страна за акредитацију, координиране сарадње са органима државне управе, сарадњом са акредитационим телима других земаља, радом на подизању свести о значају акредитације, као и перманентним преиспитивањем рада ml18-а и сталним унапређењем, добиће се успешна потврда реализације Политике квалитета ml18-а, коју ће оценити и потврдити они који користе услуге ml18-а.

Исказане намере ml18 ће остварити функционисањем система менаџмента, кроз ефикасна и ефективна континуална побољшања, редовне интерне провере и преиспитивања од стране руководства, применом корективних и превентивних мера на систему. Посебна пажња биће посвећена остварењу пуне компетентности стално запослених, екстерних оцењивача и експерата, осталих лица која партиципирају у раду ml18-а, као и постизању њихове потпуне привржености овој Политици квалитета.

Београд, јaнуар 2017. године                                                                    в.д. ДИРЕКТОРА

                                                                                                                      
                                                                                                              проф. др Ацо Јанићијевић

Органи и тела ml18-а

Органи Акредитационог тела Србије (ml18-а) су: Управни одбор, директор и Надзорни одбор.

Управни одбор

Управни одбор одлучује о пословању ml18-а, утврђује пословну политику ml18-а и прати њено спровођење. Управни одбор има председника и четири члана. Председника и чланове управног одбора именује и разрешава оснивач. Два члана управног одбора предлаже оснивач. Два члана Управног одбора предлаже удружење акредитованих тела за оцењивање усаглашености из реда акредитованих тела за оцењивање усаглашености. Један члан управног одбора предлаже се из реда запослених у ml18-у.

Управни одбор:

1) доноси Статут;
2) доноси Програм рада са Финансијским планом;
3) усваја финансијски извештај;
4) одлучује о расподели добити;
5) усваја годишњи извештај о раду ml18-а;
6) одлучује о коришћењу средстава у складу са законом;
7) одлучује о располагању имовином велике вредности;
8) доноси одлуку о висини трошкова акредитације;
9) утврђује критеријуме за утврђивање висине зараде директора;
10) доноси општи акт о критеријумима за утврђивање висине зарада, накнада и других примања запослених;
11) даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
12) именује и разрешава председника и чланове Савета за акредитацију;
13) доноси одлуку којом се образује Комисија за жалбе;
14) доноси одлуку којом се утврђује висина накнаде за рад председника и чланова управног и надзорног одбора у складу са актима Владе;
15) даје сагласност о приступању у чланство међународних организација;
16) даје сагласност о склапању билатералне и мултилатералне сарадње са другим акредитационим телима, односно регионалним и међународним организацијама за акредитацију;
17) даје сагласност о накнадама за рад у Савету за акредитацију и техничким комитетима;
18) доноси Пословник о раду Управног одбора;
19) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.

Чланови Управног одбора су (решење Владе број 119-8758/2015 од 13.08.2015. године):

 • Недељко Пантић, председник, дипл. правник;
 • Андрија Јокић, члан, дипл. инжењер саобраћаја;
 • Милош Петровић, члан, дипл. економиста, из реда акредитованих тела за оцењивање усаглашености;
 • мр Сњежана Пупавац, члан, магистар пољопривредних наука, из реда акредитованих тела за оцењивање усаглашености
 • Милош Никић, члан, дипл. менаџер, из реда запослених.

Директор

Директор руководи радом и одговара за законитост рада и пословања ml18-а. За свој рад директор је одговоран Управном одбору. Директора ml18-а именује и разрешава оснивач на предлог Управног одбора. Управни одбор предлаже кандидата за директора ml18-а на основу спроведеног јавног конкурса. Јавни конкурс спроводи Управни одбор. Мандат директора траје пет година, уз могућност поновног избора.

Директор:

1. заступа и представља ml18;
2. организује и руководи радом ml18-а;
3. стара се о законитости рада и пословања, као и о стручном раду ml18-а;
4. стара се о коришћењу средстава;
5. извршава и спроводи одлуке управног одбора;
6. предлаже и организује припрему аката која разматра, односно доноси Управни одбор;
7. доноси одлуке о акредитацији;
8. доноси Пословник о квалитету;
9. доноси Политику квалитета ml18-а;
10. доноси правила акредитације;
11. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, уз сагласност управног одбора;
12. доноси одлуке у вези са пословањем ml18-а, осим оних о којима одлучује Управни одбор,
13. доноси појединачна акта;
14. одлучује о правима и обавезама запослених у ml18-у и склапа уговоре о раду, у складу са законом;
15. одлучује о ангажовању стручњака за обављање појединих послова из надлежности ml18-а и са њима закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза;
16. распоређује запослене на одређене послове и задатке;
17. утврђује остварени допринос и радни учинак запослених;
18. даје пуномоћје другом лицу за заступање у правном промету;
19. подноси предлог Савету за акредитацију за проширење области деловања ml18-а, односно установљавања нових шема акредитације;
20. одлучује о приговорима од стране било које особе или организације у вези са активностима ml18-а или акредитованог тела за оцењивање усаглашености;
21. на предлог Савета формира техничке комитете и именује и разрешава њихове чланове;
22. доноси одлуку о приступању у чланство међународних организација, уз сагласност Управног одбора;
23. доноси одлуку о склапању билатералне и мултилатералне сарадње са другим акредитационим телима, односно регионалним и међународним организацијама за акредитацију, уз сагласност Управног одбора;
24. одлучује о накнадама за рад у Савету за акредитацију и техничким комитетима уз сагласност Управног одбора;
25. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.

Надзорни одбор

Именује га и разрешава Влада Републике Србије, а чине га председник и два члана. По једног члана надзорног одбора предлаже Министарство, односно удружење акредитованих тела за оцењивање усаглашености из редова акредитованих тела за оцењивање усаглашености, односно ml18 из редова запослених. Мандат траје четири године уз могућност поновног избора.

Надзорни одбор:

1) врши надзор над законитошћу рада органа ml18-а;
2) контролише веродостојност и комплетност извештаја о реализацији Програма рада;
3) контролише веродостојност и комплетност финансијског извештаја;
4) доноси пословник о свом раду;
5) обавља и друге послове утврђене законом, одлуком о изменама и допунама оснивачког акта ml18-а и Статутом.

У Надзорни одбор именовани су: председник Владимир Лучић, дипл. правник, за чланове: проф. др Ненад Филиповић, редовни професор Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, и Ненад Цветковић, дипл. правник, шеф Одсека за правне послове Акредитационог тела Србије.

Тела Акредитационог тела Србије су: Савет за акредитацију и технички комитети.

Савет за акредитацију

Савет за акредитацију је стручно саветодавно тело ml18-а које даје стручна мишљења у погледу развоја система акредитације, даје иницијативе за проширење области деловања ml18-а и заузима ставове према другим стручним питањима. Савет за акредитацију има председника и десет чланова које именује и разрешава Управни одбор. За чланове Савета бирају се истакнути стручњаци и научни радници из области које су значајне за обављање послова из надлежности ml18-а, као представници заинтересованих страна.

Управни одбор идентификује заинтересоване стране за акредитацију и утврђује критеријуме за избор чланова Савета. Као заинтересоване стране идентификују се нарочито: органи државне управе и имаоци јавних овлашћења; факултети и институти; привредна друштва, предузетници, коморе и слично; удружење потрошача; удружење произвођача и акредитована тела за оцењивање усаглашености.

Чланови Саветa за акредитацију су:

 • др Милош Јелић, председник Савета
 • Зоран Бакић, члан
 • проф. др Владимир Поповић, члан
 • проф. др Иванка Поповић, члан
 • др Љубомир Димитров, члан
 • проф. др Снежана Јанковић, члан
 • проф. др Зоран Пуношевац, члан
 • проф. др Иван Гржетић, члан
 • проф. др Мирослав Ћирковић, члан
 • др Јелена Пантелић Бабић, члан
 • др Ана Мишовић, члан.

Технички комитети су стручна тела која обављају послове експертизе за одређене области акредитације. Техничке комитете, као стална или привремена тела, образује директор на предлог Савета.

ml18 има три стална техничка комитета за одређене врсте акредитације (лабораторије, контролне организације и сертификациона тела). Задаци техничких комитета су да: дају мишљења о примени захтева и докумената међународних организација у појединим врстама и областима оцењивања усаглашености и акредитацији; дају мишљења о предлозима докумената ЕА, ILAC-а и IAF-а; пружају помоћ ml18-у на пословима проширења активности; учествују у утврђивању критеријума за утврђивање компетентности оцењивача у појединим областима оцењивања усаглашености; идентификују потенцијалне оцењиваче и пружају помоћ ml18-у у погледу признавања програма међулабораторијских поређења и других шема.  

Знак и симбол акредитацијe

Акредитационо тело Србије (ml18) има знак (логотип), који користи за сопствену идентификацију, а уз сертификат о акредитацији, додељује телима за оцењивање усаглашености (ТОУ) симбол акредитације, који она користе да означе свој статус акредитације, као и комбиноване ILAC MRA/IAF MLA знакове. ТОУ овај симбол и комбиноване ILAC MRA/IAF MLA знакове, односно текстуално позивање на акредитацију, добијену од стране ml18-а, и статус ml18-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и/или IAF MLA споразума користе у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус ml18-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума. На основу употребе симбола и комбинованих ILAC MRA/IAF MLA знакова корисници услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености могу бити сигурни у поузданост производа и услуга које користе. Уколико желите да сазнате више о предностима, које акредитација нуди, молимо вас да прочитате наш промотивни материјал.

У случају да акредитовано ТОУ истиче симбол акредитације, комбиноване знаке ILAC MRA и/или IAF MLA, позива се на акредитацију, издату од стране ml18-а или на статус ml18-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и/или IAF MLA споразума, на начин који је у супротности са правилима ml18-а, ml18 ће предузети одговарајуће мере.
 
У зависности од тежине прекршаја мере могу да буду:
 
1. захтев да ТОУ предузме потребне корективне мере да би отклонило неправилности,
 
2. спровођење ванредног надзорног оцењивања ТОУ ради утврђивања чињеничног стања и давања предлога одлука ml18-у, што може да укључи и одузимање акредитације,
 
3. објављивање прекршаја - неправилности на интернет порталу ml18-а,
4. друга правна мера у зависности од прекршаја – неправилности.
 
У случају противзаконитог и неовлашћеног коришћења симбола акредитације или позивања на акредитацију, односно комбинованих ILAC MRA и IAF MLA знакова, било ког правног или физичког лица, укључујући и ТОУ којима је акредитација укинута, ml18 ће покренути поступак за заштиту својих права у складу са одговарајућим законом.

Знак (логотип) ml18-а је интелектуална својина ml18-а. 

Знак (логотип) ml18-а

 

Симбол акредитације

Комбиновани ILAC MRA и IAF MLA знакови

 

Оцењивачи и технички експерти


 

У процесу акредитације Акредитационо тело Србије (AТС) користи оцењиваче који имају одговарајуће образовање, стручност и потребно искуство у областима које оцењују, односно на пословима оцењивања усаглашености за које се тражи акредитација, као и одговарајуће обуке за оцењиваче у систему акредитације.

Уколико, при акредитацији за поједине специфичне послове оцењивања усаглашености, ml18.ru не располаже оцењивачима и техничким експертима који имају одговарајућу стручност и искуство на тим пословима, ангажоваће стручњаке који поседују адекватно знање и искуство и који ће у тиму оцењивача ml18.ru-а обављати послове оцењивања и техничке експертизе. Ангажовани оцењивачи и технички експерти могу бити из редова стално запослених у ml18-у или се могу уговором ангажовати као екстерни оцењивачи и технички експерти.

Кандидати за оцењиваче и техничке експерте се могу пријавити писаним путем подношењем попуњене Пријаве за оцењиваче и техничке експерте и радне биографије (Curriculum Vitae) на адресу:

Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, V спрат
11000 Београд 6
поштански фах 92
Србија

или их могу лично предати у просторијама ml18-а, у канцеларији 148, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова и у електронској форми на адресу: [email protected]

ml18 има на свом интернет порталу увек отворен јавни позив за оцењиваче и техничке експерте у којем, осим општих услова и општег позива, могу у одређеном периоду бити назначене потребе за већим ангажовањем оцењивача и техничких експерата у појединим областима.

Јавни позив за оцењиваче

                  

Република Србија
Акредитационо тело Србије

Акредитационо тело Србије (ml18) је национално тело надлежно за обављање послова утврђивања компетентности тела за оцењивање усаглашености које је основала  Републикa Србијa као једино национално тело коме се Законом о акредитацији поверавају послови акредитације. ml18 акредитује следећа тела за оцењивање усаглашености:

 • лабораторије за испитивање,
 • лабораторије за еталонирање,
 • медицинске лабораторије,
 • контролна тела и
 • сертификациона тела.

У процесу акредитације стручни тимови, састављени од оцењивача и техничких експерата из ml18-а и/или екстерно ангажованих стручних лица (водећих и техничких оцењивача и техничких експерата), оцењују поменута тела у односу на захтеве референтних стандарда за акредитацију. Ангажовање екстерних стручњака за потребе акредитационих оцењивања се обавља на бази уговора које ml18 закључује са стручним лицима.

Због повећања обима посла и развоја система акредитације,

Акредитационо тело Србије обавештава заинтересоване стручњаке

да ће вршити попуну листе оцењивача и техничких експерата за области дефинисане у пријави за оцењиваче и техничке експерте.

Општи критеријуми за избор оцењивача и техничких експерата су следећи (дефинисани у процедури ml18-ПР02 Избор оцењивача и техничких експерата и праћење перформанси):

образовање: оцењивачи (водећи и технички) и технички експерти морају имати високу стручну спрему у области природно-математичких, друштвено-хуманистичких, медицинских или техничко-технолошких наука. Додатно, технички оцењивачи и технички експерти, који оцењују сертификациона тела која спроводе сертификацију у области органске производње, морају да имају завршен факултет који одговара категорији, односно групи производа из обима акредитације (нпр. дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, доктор ветеринарске медицине и сл.);

професионално искуство:

технички оцењивачи и технички експерти треба да имају:

        а) најмање четири године радног искуства у одређеној области која је предмет акредитације, од тога не мање од две године за одређену врсту акредитације које је стечено у периоду не дужем од пет година у односу на датум пријављивања; додатно, технички оцењивачи и технички експерти, који оцењују сертификациона тела која спроводе сертификацију у области органске производње у складу са референтним документима и мерама контроле који су еквивалентни са ЕУ регулативом, морају да поседују и адекватна знања о ЕУ прописима којима се уређује органска производња и Codex Alimentarius CAC/GL 32-1999, као и да поседују искуство у надзору и/или оцењивању у трећим земљама;

водећи оцењивачи треба да имају: 

      а) најмање четири године радног искуства у одређеној области, која је предмет акредитације, од тога не мање од две године у систему менаџмента за одређену врсту акредитације ако нису запослени у ml18-у;

      б) запослени у ml18-у треба да имају најмање четири године одговарајућег радног искуства стеченог у ml18-у, односно најмање четири године претходно стеченог радног искуства у одређеној области, која је предмет акредитације, од тога не мање од две године у систему менаџмента за одређену врсту акредитације;

кандидати за оцењиваче у области оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента квалитетом и система менаџмента заштитом животне средине морају имати радно искуство у области менаџмента квалитетом (нпр. менаџер квалитета, област планирања производње, услуге), односно радно искуство у области менаџмента заштитом животне средине (нпр. менаџер квалитета, члан тима за поступање у случају опасности, искуство у превенцији загађења).

личне особине: оцењивачи и технички експерти морају бити, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 19011, комуникативни, поштени, искрени, дискретни, тактични, аналитични, способни да разликују суштинске и важне од мање важних тачака, способни да прикупе објективне доказе и да их коректно и објективно оцене, упорни, непристрасни, поуздани, поверљиви и др.;

познавање одговарајућих стандарда, прописа и поступка акредитације:

оцењивачи морају познавати, разумети и, на адекватан начин, примењивати критеријуме и стандарде који се користе за акредитацију ТОУ, прописе из области акредитације, правила акредитације, процедуре и упутства ml18-а, одговарајуће смернице , -а и -а, као и других међународних и националних организација, праксу и технике оцењивања;

технички експерти треба да разумеју основе стандарда за акредитацију и политику ml18-а;

водећи оцењивачи морају добро познавати, разумети и примењивати захтеве система менаџмента за одређену врсту акредитације и поседовати потврду о обучености на курсевима или другим обукама;

водећи оцењивачи треба додатно да имају знање и способност за припрему и планирање оцењивања, организовање и вођење тима за оцењивање, доношење одлука и закључака везаних за оцењивања, писање извештаја о оцењивању;

технички оцењивачи морају добро познавати, разумети и примењивати техничке захтеве за одређену врсту акредитације, а технички оцењивачи и технички експерти  морају имати техничко знање за област оцењивања усаглашености;

кандидати за техничке оцењиваче у области оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента квалитетом и система менаџмента заштитом животне средине морају имати завршене обуке у примени метода управљања квалитетом, односно обуке о вредновању перформанси животне средине или интерну обуку о складиштењу, мешању, коришћењу и одбацивању материјала и њиховом утицају на животну средину (управљање отпадом) или обуку за план поступања у случају опасности;

кандидати за оцењиваче у области оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента квалитетом и система менаџмента заштитом животне средине треба да имају завршену обуку за оцењиваче/интерне оцењиваче или обуку за менаџере квалитета, као и четири комплетне провере са укупно 20 дана провере у последње три године.

Поред општег јавног позива, отвореног током целе године, ml18 обавештава заинтересоване стручњаке да се указала потреба и за ангажовањем већег броја техничких експерата за потребе оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента (сертификација система менаџмента квалитетом, сертификација система менаџмента заштитом животне средине, сертификација система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, сертификација система менаџмента безбедношћу хране).

Уз  пријаву је, поред докумената који се истом траже, потребно доставити и доказе којима се потврђује испуњење прописаних критеријума за одређеног експерта, као и информацију о евентуалним досадашњим ангажовањима на пословима у раду сертификационих тела за сертификацију система менаџмента.

Критеријуми за техничког експерта који учествује у оцењивањима сертификационих тела према SRPS ISO/IEC 17021:

образовање: висока стручна спрема у области техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских и биотехничких наука;

радно искуство: најмање четири године радног искуства од тога не мање од две године на пословима у техничким областима према одговарајућим ЕА кодовима и областима према кодовима категорије ланца исхране;

изворно знање и вештина: познавање закона и прописа који се односе на процесе и/или производе;

специфично знање и вештина за систем менаџмента квалитетом/систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду/менаџментом животне средине: за QMS и ОHSAS: добро познавање процеса и производа, укључујући и услуге (нпр. радно искуство на планирању производње или у подручју услуга, искуство у контроли квалитета, развоју, пројектовању и сл.); за ЕМS: искуство у превенцији загађења и/или познавање техничких аспеката и аспеката животне средине (нпр. завршена обука о складиштењу, коришћењу и одбацивању материјала и њихов утицај на животну средину, завршена обука или искуство у тиму за поступање у случају опасности).

Такође, указала се потреба за проширењем листе оцењивача и техничких експерата за потребе оцењивања лабораторија за еталонирање према стандарду SRPS ISO/IEC 17025.

Критеријуми за оцењиваче и техничке експерте за оцењивање лабораторија за еталонирање (у складу са општим критеријумима):

- образовање: висока стручна спрема у области техничко-технолошких и природно-математичких наука;

- професионално искуство: најмање четири године радног искуства у одређеној области, која је предмет акредитације, од тога не мање од две године за одређену област еталонирања које је стечено у периоду не дужем од пет година у односу на датум пријављивања;

- познавање метода и техника еталонирања за област/и за које се врши пријављивање;

- познавање прорачуна мерне несигурности за пријављену област/и еталонирања;

- познавање домаћих и међународних стандарда и прописа везаних за пријављене области еталонирања.

Области еталонирања, за које се траже технички оцењивачи/технички експерти, су:

Убрзање, брзина и померај;
Акустика и ултразвук;
Хемија (рН метри, анализатори гасова...);
Густина и вискозност;
Димензије;
Електротехника, DC и LF;
Електротехника, HF;
Проток (укључујући и брзину течности);
Сила и снага;
Тврдоћа;
Влажност;
Јонизујуће зрачење и радиоактивност;
Магнетизам;
Маса;
Оптика;
Притисак и вакуум;
Референтни материјали;
Температура;
Време и фреквенција;
Запремина.

Због повећаног броја пријава за акредитацију, као и активности на проширењу области рада ml18-а, указала се потреба за проширењем листе оцењивача и техничких експерата из следећих области:

- испитивања у области електромагнетне компатибилности (ЕМС), личне заштитне опреме, UV заштите;

- испитивања и контролисања из области ADR-a;

- оцењивање усаглашености према Правилнику о електричној опреми за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“ бр.13/2010) и Правилнику о електромагнетској компатибилности („Сл.гласник РС“ бр.13/2010);

- оцењивање усаглашености према Правилнику о машинама („Сл.гласник РС“ бр.13/2010);

- оцењивање усаглашености према Правилнику о личној заштитној опреми („Сл.гласник РС“ бр.100/2011), као и

- оцењивање усаглашености према Правилнику о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Сл.гласник РС“, бр.1/2013).

Напомена: Критеријуми за оцењиваче/техничке експерте су у складу са напред наведеним општим критеријумима.

Позивају се стручна лица, заинтересована за обављање послова oцењивача и техничких експерата  у поступку акредитације и за друге области, да преузму образац Пријаве за оцењиваче и техничке експерте и доставе попуњену пријаву и Curriculum Vitae у писаној форми на адресу:

Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, V спрат
11000 Београд 6
поштански фах 92
Србија

или их могу лично предати у просторијама ml18-а у канцеларији 148 сваког радног дана од 7.30 до 15.30

и

у електронској форми на адресу: [email protected]

На основу приспелих пријава, Комисија ml18-a за избор и праћење перформанси оцењивача и техничких експерата ће извршити избор кандидата према важећој процедури ml18-ПР02  (Избор оцењивача и техничких експерата и праћење перформанси) и тренутним потребама ml18-а и о томе обавестити одабране кандидате. Након избора кандидата за оцењиваче, односно техничке експерте, ml18 ће обавити планирану обуку.

За додатне информације можете се обратити Лидији Мијовић na e-mail [email protected] или путем телефона 011/313 09 60. 

Годишњи извештај о раду ml18-а

Финансирање

Финансирање

Средства за рад ml18-а обезбеђују се:

1. наплатом трошкова акредитације;
2. из буџета Републике Србије;
3. из других извора у складу са законом.

Износ средстава за рад ml18-а, која се обезбеђују из буџета Републике Србије, утврђују се годишњим програмом рада ml18-а, узимајући у обзир предвиђени приход од наплате трошкова акредитације, као и предвиђени приход из других извора.

Под наплатом трошкова акредитације сматрају се приходи, који се остварују пружањем услуга, a у складу са Одлуком о трошковима акредитације.

Средствима из других извора сматрају се други приходи остварени у складу са законом. ml18 не сме примати поклоне (донације) од корисника услуга.

Средства за чланарине ml18-а у међународним и европским организацијама за акредитацију, која се утврђују годишњим програмом рада ml18-а, обезбеђују се из буџета Републике Србије.

Међународне организације и споразуми

У Европи су државе чланице ЕУ и ЕФТА-е успоставиле мрежу националних акредитационих тела под називом – ЕА која омогућава да се компетентност свих лабораторија, контролних и сертификационих тела оцењује по истим принципима у складу са међународним стандардима и процедурама. ЕА је основана као непрофитна организација која има задатак да дефинише, хармонизује и омогући доследну примену акредитације са циљем да се отклоне трговинске баријере и допринесе побољшању заштите здравља и безбедности.

Такође, ЕА је званично призната као организација задужена за питања акредитације у Европи у складу са Европског парламента и Савета од 9. јула 2008. године којом се успоставља правни оквир за пружање услуга акредитације у целој Европи. Овом Уредбом је прописано да у свакој држави чланици ЕУ може да постоји само по једно акредитационо тело коме влада одређене државе поверава обављање послова акредитације тела за оцењивање усаглашености у складу са захтевима међународних стандарда како у приватном тако и у државном сектору.

Поред ЕА, за нас значајне регионалне међународне организације која уређује област акредитације у Европи, постоје и међународне организације које уређују област акредитације на глобалном нивоу. Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation - ) и Међународни форум за акредитацију (International Accreditation Forum - ) су међународне организације које на светском нивоу уређују област акредитације лабораторија и контролних, односно сертификационих тела.

ILAC и IAF су успоставили и одржавају систем мултилатералних споразума о међусобном признавању који се заснивају на регионалним споразумима који постоје у Европи (ILAC/IAF MRA/MLA), Азији (ILAC MRA)(APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Co-operation for laboratories and inspection), Пацифику (IAF MLA)(PAC - Pacific Accreditation Co-operation for certification), Америци (ILAC/IAF MRA/MLA) (IAAC – InterAmerican Accreditation Co-operation) и Африци (IAF MLA) (SADCA - Southern African Development Community in Accreditation). На овај начин je велики број држава света укључен у систем, који су успоставили  ILAC и IAF, како би се уклониле техничке баријере у трговини и успоставио хармонизовани приступ у раду свих акредитационих тела света.

Међународни споразуми

Задатак акредитационих тела у складу са споразумима, које потписују са ЕА (ЕА MLA), Међународном организацијом за акредитацију лабораторија (ILAC MRA) и Међународним форумом за акредитацију (IAF MLA), је да врше промоцију акредитације и еквивалентност система акредитације. Ови споразуми се потписују на основу спроведеног детаљног оцењивања процедура и критеријума предметног акредитационог тела (колегијално оцењивање) које спроводи тим стручњака из одређене области акредитације. Јединствени приступ код утврђивања компетентности тела за оцењивање усаглашености широм света омогућава земљама да закључе међусобне споразуме на основу оцене и признавања система акредитације чиме се смањује број непотребних провера производа у међународној трговини и стварају се услови за слободан проток људи, роба, услуга и капитала.

EA MLA споразум о међусобном признавању акредитације је споразум, који потписују акредитациона тела чланице ЕА и којим се признају еквивалентност и поузданост извештаја и сертификата, издатих од стране тела за оцењивање усаглашености широм Европе (региона ЕА) акредитованих од стране акредитационих тела потписника споразума. Осим поменутог мултилатералног споразума, акредитационо тело може потписати и билатерални споразум (BLA) са ЕА с тим да разлика између MLA (мултилатералног) и BLA (билатералног) споразума суштински и не постоји, изузев што MLA споразум потписује земља пуноправна чланица ЕА, док BLA споразум потписује придружена чланица. Све обавезе акредитационих тела, која потпишу ове споразуме, остају исте.

Контрола спровођења мултилатералних/билатералних споразума са ЕА се врши путем колегијалног оцењивања које спроводе оцењивачи из других акредитационих тела. Сврха ових ригорозних оцењивања на лицу места је да се верификује да потписници споразума, тј. акредитациона тела, у сваком тренутку раде у складу са међународно признатим критеријумима. Евалуација акредитационих тела се врши у складу са међународним стандардом ISO/IEC 17011, Уредбом (ЕЗ) 765/2008, осталим критеријумима, датим у документима међународних организација из области акредитације (ЕА, ILAC или IAF), као и у складу са критеријумима европских или националних законодавних органа и индустријских шема. Спровођење овог процеса надгледа Европска комисија, Саветодавни одбор ЕА и надлежни органи држава.

Уколико желите да сазнате нешто више о акредитацији и о националним акредитационим телима потписницима ЕА MLA споразума, посетите вебсајт ЕА на адреси:

док се списак акредитационих тела (држава) чланица ЕА налази на следећој адреси:

.

Области за које су различита акредитациона тела потписала EA MLA споразум:

ml18 потписник ЕА MLA споразума

24. маја 2012. године ml18 је постао пуноправни члан ЕА када је ml18 потписао EA MLA споразум за следеће области акредитације: лабораторија за испитивање, медицинских лабораторија, лабораторија за еталонирање, контролних тела и сертификационих тела за сертификацију производа. ml18 је такође 27. маја 2014. године потписао нови ЕА MLA споразум који сада, поред области испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације производа, укључује и области сертификације система менаџмента и сертификације особа.

Погледајте потписани ЕА МLA споразум.

ml18 потписник ILAC MRA споразума

24. маја 2012. године ml18 је потписао ILAC MRA споразум за области испитивања и еталонирања, a 25.10.2012. године је потписан и ILAC MRA споразум за област контролисања.

Списак чланица ILAC-a:

Области за које су различите чланице потписале ILAC MRA споразум:

Погледајте потписани ILAC MRA споразум.

ml18 потписник IAF MLA споразума

ml18 је потписник IAF MLA споразума (Multilateral Recognition Arrangement) за област сертификације производа од 25. октобра 2012. године такође на основу потписаног поменутог мултилатералног споразума са ЕА, односно од 6. октобра 2014. године ml18 је потписник IAF MLA споразума за област сертификације система менаџмента и од 20. октобра 2016. године за област сертификација особа.

Области за које су различите чланице потписале IAF MLA споразум:

Погледајте потписани IAF MLA споразум за сертификацију производа, IAF MLA споразум за сертификацију система менаџмента односно IAF MLA споразум за сертификацију особа.

Осим међународних мултилатералних споразума о признавању акредитације, акредитациона тела могу међусобно потписивати и билатералне споразуме о сарадњи у области акредитације.

У региону ml18 има за сада склопљене споразуме о билатералној сарадњи са:

1. Институтом за акредитирање Босне и Херцеговине (БАТА)
2. Акредитационим тијелом Црне Горе (АТЦГ)
3. Институтом за акредитацију Републике Македоније (ИАРМ)
4. Хрватском акредитацијском агенцијом (ХАА)
5. Румунским акредитационим телом (РЕНАР)
6. Словачким акредитационим телом (СНАС)
7. Словеначким акредитационим телом (СА)
8. Савезном службом за акредитацију Руске федерације (Росаккредитация)
9. Државни центар Белорусије за акредитацију (БСЦА)
10. Бугарском службом за акредитацију (БАС)
 

EA

(ЕА) је мрежа националних акредитационих тела која пружају услуге акредитације*:

лабораторија за еталонирање,
лабораторија за испитивање и медицинских лабораторија,
контролних тела,
сертикационих тела за сертификацију система менаџмента,
сертификационих тела за сертификацију производа,
сертификационих тела за сертификацију особа,
тела која верификују у области GHG у складу са стандардом ISO 14065,
PT провајдера**,
произвођача референтних материјала.**
*)ове области акредитације су тренутно у оквиру EA MLA споразума.
**) Одлуком Генeралне скупштине ЕА из 2012. године започете су активности укључивања и ових области у EA MLA споразум.

ЕА обавља своје активности на основу Меморандума о разумевању потписаног између Европске комисије и EFTA-е.

Чланице ЕА могу бити акредитациона тела држава чланица ЕУ, односно држава кандидата за чланство у ЕУ, и држава чланица EFTA-е. Придружено чланство подразумева чланство националних акредитационих тела држава које припадају Европској политици суседства (EU Neighbourhood Policy) или које су потенцијални кандидати за чланство у ЕУ. Обавеза је свих акредитационих тела да докажу да су њихови системи акредитације у складу са захтевима међународног стандарда (ISO/IEC 17011) и захтевима међународних организација за акредитацију (IAF/ILAC), као и са захтевима Уредбе 765/2008 и правилима ЕА.

Чланице ЕА су постигле споразум о постојању и примени заједничких политика у области акредитације и међусобном признавању које се постиже кроз потписивање мултилатералног споразума (EA Multilateral Recognition Agreement). Улогу саветодавног органа у ЕА има Саветодавни одбор (Advisory Board - EAAB) чији су чланови представници свих заинтересованих страна из земаља европског региона.

IAF

(IAF) је светска мрежа акредитационих тела и других страна заинтересованих за оцењивање усаглашености, а главна улога му је израда и развој програма за оцењивање усаглашености који се примењује на глобалном нивоу у циљу спречавања појаве нецаринских баријера у трговини.

Чланице IAF-а су акредитациона тела из свих делова света, представници индустрије и акредитованих сертификационих тела који, кроз чланство у овој међународној организацији, промовишу примену јединственог система мултилатералних споразума о међусобном признавању сертификата које издају тела за оцењивање усаглашености акредитована од стране поменутих акредитационих тела.

Један од циљева IAF-а је и да се трговина одвија у складу са правилима Светске трговинске организације, а на основу мултилатералних споразума о међусобном признавању (MLA) којима се потврђује еквивалентост система акредитације чланица путем колегијалног оцењивања. Овакав систем би требало да омогући предузећима да се њихови сертификати признају свуда у свету будући да је један од циљева IAF-а промоција међународног признавања акредитација које додељују акредитациона тела држава чланица IAF-а кроз признавање еквивалентности њихових система акредитације. Све чланице IAF-а усвајају заједничке политике и процедуре како би се олакшао слободан проток роба, услуга, људи и капитала у складу са Споразумом о техничким препрекама трговини (World Trade Organisation's Agreement on Technical Barriers to Trade).

Из тог разлога мото  IAF-а гласи „једном испитано или сертификовано – прихваћено свуда.“

Структура IAF MLA споразума

Структуру IAF MLA споразума чини пет нивоа:

1. ниво - стандард ISO/IEC 17011, дефинише захтеве који се односе на акредитационо тело.

2. ниво - послови акредитације за које је акредитационо тело доказало своју компетентност у обављању акредитације онако како је то дефинисано усвојеним генеричким нормативним актима акредитације који су излистани у трећем нивоу.  IAF MLA споразум обухвата следеће послове акредитације:

 • сертификација система менаџмента
 • сертификација производа
 • сертификација особа
 • валидација и верификација

3. ниво - генерички нормативни акти акредитације усвојени од стране IAF-а користи акредитационо тело приликом утврђивања компетентности тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) за обављање послова акредитације. На пример:

 • сертификација система менаџмента - стандард ISO/IEC 17021
 • сертификација производа - стандард ISO/IEC 17065
 • сертификација особа - стандард ISO/IEC 17024
 • валидација и верификација гасова стаклене баште (GHG) - стандард ISO 14065

4. ниво - нормативна документа за специфичан сектор, усвојена од стране IAF-а, дефинишу међународно признате апликације генеричких нормативних докумената који су излистани у трећем нивоу. Приликом оцењивања компетентности ТОУ за неки специфичан сектор, акредитационо тело користи наведена документа у комбинацији са документима који су наведени у трећем нивоу. На пример:

(а) нормативна документ који се користи у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17021:

 • сертификација система менаџмента која се односи на безбедност хране (Food Safety Management System - FSMS) - ISO/TS 22003
 • сертификација система менаџмента који се односи на безбедност информација (Information Security Management System - ISMS) - ISO/IEC 27006
 • сертификација система менаџмента енергијом (Energy Management System - EnMS) - ISO 50003

(б) нормативна документа која се користе у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17065:

 • GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance General Regulations

(в) нормативна документа која се користе у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17024:

 • нема тренутно усвојених

(г) нормативна документа која се користе у комбинацији са стандардом ISO 14065:

 • нема тренутно усвојених

5. ниво - нормативна документа за оцењивање усаглашености усвојена од стране IAF-а која користе ТОУ. На пример:

(а) нормативни документ коришћен од стране тела за сертификацију система менаџмента:

 • сертификација система менаџмента квалитета (Quality Management System - QMS) - ISO 9001
 • сертификација система управљања заштитом животне средине (Environmental Management System - ЕMS) - ISO 14001
 • сертификација система менаџмента који се односи на безбедност хране (Food Safety Management System - FSMS) - ISO 22000
 • сертификација система менаџмента који се односи на безбедност информација (Information Security Management System - ISMS) - ISO/IEC 27001
 • сертификација система менаџмента енергијом (Energy Management System - EnMS) - ISO 50001

(б) нормативни документ који користe тела за сертификацију производа:

 • GLOBALG.A.P. IFA Control Points and Compliance Criteria

(в) нормативни документ који користe тела за сертификацију особа:

 • нема тренутно усвојених

(г) нормативни документ који користе валидациона и верификациона тела за гасове стаклене баште (GHG):

 • нема тренутно усвојених.

Активност, која се спроводи на нивоу 2 заједно са релевантним нормативним документом из нивоа 3, представља главни обим MLA споразума. Активности, које врше ТОУ, а које су у оквиру главног обима MLA споразума, сматрају се подједнако поузданим. Ниво 4 и ниво 5 не постоје за све главне обиме. Поменути нивои представљају подобиме MLA споразума. Активности, које врше ТОУ, а које су у оквиру подобима MLA споразума, сматрају се еквивалентним.

ILAC

(ILAC) је међународна организација чије су чланице национална акредитациона тела и друге организације из области лабораторијских испитивања и контролисања која су потписала Меморандум о разумевању који је основа за успостављање и даљи развој система мултилатералних споразума за међусобно признавање. На овај начин се, на глобалном нивоу, признају резултати испитивања и уклањају техничке баријере у трговини.

ILAC такође пружа помоћ земљама у развоју које тек започињу развој свог система акредитације лабораторија и контролних тела. На тај начин оне могу постати придружене чланице ILAC–а и искористити предности рада са развијеним земљама.

У сарадњи са ILAC-ом поједини региони су успоставили регионалне међународне организације као што су оне у Европи (EA), Азији и Пацифику (APLAC), Америци (IAAC) и Африци (SADCA и AFRAC) које раде у складу са процедурама ILAC-а. ILAC помаже и подржава успостављање оваквих организација и у другим деловима света.

Структура ILAC MRA споразума

Структуру ILAC MRA споразума чини пет нивоа:

1. ниво - стандард ISO/IEC 17011, дефинише захтеве који се односе на акредитационо тело.

2. ниво - послови оцењивања усаглашености које обављају тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) за које акредитационо тело додељује акредитацију на основу генеричких нормативних докумената која су излистана у трећем нивоу.

 • испитивање
 • еталонирање
 • контролисање
 • ПТ
 • производња референтих материјала*

3. ниво - генеричка нормативна документа, коришћена од стране акредитационог тела приликом утврђивања компетентности ТОУ за обављање послова, који су наведени у другом нивоу, су:

 • испитивање - стандарди ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 15189
 • еталонирање - стандард ISO/IEC 17025
 • контролисање - стандард ISO/IEC 17020
 • ПТ - стандард ISO/IEC 17043
 • производња референтих материјала* - ISO 17034

4. ниво - нормативна документа за специфични сектор, усвојена од стране ILAC-а, дефинишу међународно признату примену генеричких нормативних докумената који су излистани у трећем нивоу. Приликом оцењивања компетентности ТОУ за неки специфични сектор акредитационо тело користи наведена документа у комбинацији са документима који су наведени у трећем нивоу. На пример:

(а) нормативни документ који се користи у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17025:

 • анти-допинг лабораторије за испитивање такође акредитоване од стране Светске анти-допинг агенције (World Anti-doping Agency - WADA) - WADA-ин међународни стандард за лабораторије (the WADA International Standard for Laboratories - ISL)
 • медицинске референтне лабораторије за мерење - ISO 15195

(б) нормативна документа која се користе у комбинацији са стандардом ISO 15189:

 • испитивање уз пацијента - захтеви за компетентност (Point-of-Care Testing - POCT) - ISO 22870

(в) нормативна документа која се користе у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17020:

 • нема тренутно усвојених

(г) нормативна документа која се користи у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17043:

 • нема тренутно усвојених

(д) нормативна документа која се користе у комбинацији са ISO 17034*:

 • нема тренутно усвојених

5. ниво - Обим акредитације ТОУ која су акредитована од стране потписника ILAC MRA споразума.

*) Резолуцијом Генералне скупштине ILAC Resolution GA 20.13 донета је одлука да се прошири споразум и за област акредитације произвођача референтних материјала.

Контакти

Акредитационо тело Србије - ml18 се налази у Београду, општина Стари Град, у улици Влајковићева 3 (V спрат). Организациону шему ml18-а можете погледати овде.

Уколико желите да нас контактирате, можете то учинити на неколико начина:

телефоном:

на број 011/3 (ово је број техничког секретара, док бројеве телефона и имена запослених можете пронаћи у одељку Контакти запослених)

писаним путем или нас посетити:

Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, V спрат
11000 Београд 6
поштански фах 92
Србија

Регистарски број:
ПИБ:
Матични број:


факсом:
011/4

и

путем електронске поште:
office@ats.rs

За приказ линија јавног превоза до локације ml18-а кликните овде (trasegpsbeograd.jpg 383kb)

Организациона шема

 

 

 

Контакти запослених

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
1. проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора (011)3130373 aco.janicijevic@ats.rs
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
2. Јасна Стојановић, заменик директора (011)3148680 jasna.stojanovic@ats.rs
3. мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора за развој и квалитет (011)3138680 natalija.jovicic_zaric@ats.rs
4. Љиљана Маркићевић, помоћник директора за одлучивање о акредитацији (011)3130960 ljiljana.markicevic@ats.rs
5. мр Милица Јовчић, помоћник директора за процес акредитације (011)3130371

milica.jovcic@ats.rs

6. Милош Никић, помоћник директора за стручно-оперативне послове (011)3130373 milos.nikic@ats.rs
7. Радивоје Николичић, помоћник директора за сарадњу са државним органима (011)3138680 radivoje.nikolicic@ats.rs
8. Наташа Даниловић, службеник за односе са јавношћу и маркетинг (011)3130373 natasa.danilovic@ats.rs
9. Ана Живановић, пословни секретар за послове кабинета (011)3130373 ana.zivanovic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА
10. Јелена Стојановић, руководилац Одељења за акредитацију лабораторија (011)3130372 jelena.stojanovic@ats.rs
11. Александра Николић, виши организатор предмета акредитације (011)3130371 aleksandra.nikolic@ats.rs
12. Александра Китанић, виши организатор предмета акредитације (011)3130372 aleksandra.kitanic@ats.rs
13. Бранка Ракоњац, виши организатор предмета акредитације (011)3130376 branka.rakonjac@ats.rs
14. др Љубинка Глигић, виши организатор предмета акредитације (011)3130960 ljubinka.gligic@ats.rs
15. Сања Здравковић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130372 sanja.zdravkovic@ats.rs
16. Андреа Фратрић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130376 andrea.fratric@ats.rs
17. Слађана Чумић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130376 sladjana.cumic@ats.rs
18. др Жељка Ђурђевић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130371 zeljka.djurdjevic@ats.rs
19. Зорица Старчевић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130372 zorica.starcevic@ats.rs
20. Јелена Костић Благојевић, организатор предмета акредитације (011)3130372 jelena.kostic_blagojevic@ats.rs
21. Ивана Симић, организатор предмета акредитације   ivana.simic@ats.rs
22. др Жељка Кесић, организатор предмета акредитације (011)3130371 zeljka.kesic@ats.rs 
23. Љиљана Јарић, сарадник за административно-техничке послове акредитације  (011)3130376 ljiljana.jaric@ats.rs 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ И СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
24. Никола Костић, руководилац одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела (011)3130961 nikola.kostic@ats.rs
25. Јована Јовановић, виши организатор предмета акредитације (011)3117177 jovana.jovanovic@ats.rs
26. Иван Гагић, виши организатор предмета акредитације (011)3130961 ivan.gagic@ats.rs
27. Маријана Бачевац, виши организатор предмета акредитације (011)3130959 marijana.bacevac@ats.rs
28. Александар Драгићевић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130959 aleksandar.dragicevic@ats.rs
29. др Срђан Булатовић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130959 srdjan.bulatovic@ats.rs
30. Лука Милошевић, организатор предмета акредитације (011)3130371 luka.milosevic@ats.rs  
31. Марија Башић, организатор предмета акредитације (011)3130376 marija.basic@ats.rs 
32 Биљана Вукашиновић Васиљевић, администратор предмета акредитације (011)3130373 biljana.vukasinovic@ats.rs
33. Јелена Савковић, сарадник за административно-техничке послове акредитације (011)3130961 jelena.savkovic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ , ФИНАНСИЈСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
34. Јован Симић, руководилац одељења за опште, финансијске и правне послове (011) jovan.simic@ats.rs
35. Ненад Цветковић, виши правно-кадровски аналитичар (011)3130378 nenad.cvetkovic@ats.rs
36. Радомир Лекић, финансијско-рачуноводствени аналитичар (011) radomir.lekic@ats.rs
37.

Ненад Станић, програмер-инжењер

(011)3130959 nenad.stanic@ats.rs
38. Симо Томић, правно-кадровски аналитичар (011)3130378 simo.tomic@ats.rs
39. Слободанка Стевановић, пословни секретар за правне послове (011)3130378 slobodanka.stevanovic@ats.rs
40. Сандра Арсеновић, пословни секретар (011) sandra.arsenovic@ats.rs
41. Јелица Брауновић, пословни секретар (011)3130373 jelica.braunovic@ats.rs
42. Лидија Мијовић, пословни секретар (011)3130960

mijovic.lidija@ats.rs