Брига о корисницима услуга

ml18 слуша све ваше реакције и повратне информације о својим активностима, као и активностима својих акредитованих тела за оцењивање усаглашености без обзира да ли се ради о позитивним реакцијама или приговорима на свој рад или рад својих акредитованих тела за оцењивање усаглашености.

Такође, подржавамо ваше напоре да нас обавестите о свакој могућој злоупотреби статуса и симбола акредитације за чије коришћење ml18 даје право акредитованим телима за оцењивање усаглашености да означе свој статус акредитације.

Уколико желите да нас контактирате и упутите нам вашу жалбу, приговор, сугестију или похвалу, можете то учинити на неколико начина:

телефоном:

на број 011/3 (ово је број техничког секретара, а остале бројеве телефона и имена запослених можете пронаћи у одељку Контакти запослених)

писаним путем:

Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, V спрат
11000 Београд 6
поштански фах 92
Србија

факсом:
011/4

и

путем електронске поште:

[email protected]

Задовољство корисника услуга

ml18 је посвећен циљу да услуге, које пружа својим клијентима, буду ефикасне и корисне. Да би то постигли, потребна нам је и ваша помоћ. Подржавамо вас у напорима да нам шаљете ваша позитивна искуства, предлоге, сугестије, приговоре и жалбе као би унапредили нашу комуникацију и услуге које вам пружамо. Наша мејл адреса [email protected] је увек отворена за вас.

Иначе, ml18 спроводи једном годишње испитивање степена задовољења потреба корисника својих услуга у складу са процедуром ml18-ПР09 Идентификација и оцена  задовољења потреба корисника услуга ml18-а и побољшање система менаџмента у циљу обостраног систематског и трајног унапређења квалитета.

Упитник за идентификацију и оцену задовољења потреба корисника услуга ml18-а ml18-ПР09-О01 (издање/измена 3/2) можете попунити овде, док анализу резултата спроведене анкете о задовољењу потреба корисника услуга ml18-а можете погледати у последњем издању Годишњег извештаја о раду ml18-а.

Уколико имате питања у вези попуњавања овог упитника, молимо Вас да нас контактирате путем телефона 4 86 80, факс 74, e-mail: [email protected]

У циљу унапређења рада тимова за оцењивање Акредитационог тела Србије (ml18), повећања ефикасности њиховог рада и уједначавања ставова оцењивача у поступцима оцењивања, ml18 је започео и активности на прикупљању информација у вези реализованог оцењивања путем посебног обрасца Оцена спроведеног оцењивања (ml18-ПР09-О02).

Уколико желите да искажете своје задовољство или пак незадовољство, да предложите мере за побољшања рада, неопходно је да попуните образац непосредно после оцењивања или завршеног поступка акредитације и исти доставите ml18-у на адресу која је наведена у самом обрасцу. Попуњавање обрасца је добровољно.

ml18 се унапред захваљује на свакој достављеној информацији, сугестији, предлогу, исказаном мишљењу.

Приговори

Приговор је израз незадовољства, осим жалбе, упућен акредитационом телу од стране било које особе или организације, а у вези са активностима акредитационог тела или акредитованог тела за оцењивање усаглашености на који се очекује одговор.

Директор ml18-а одлучује о приговорима од стране било које особе или организације у вези са активностима ml18-а или тела за оцењивање усаглашености у складу са процедуром за решавање приговора и жалби.

ml18 мора:

- размотрити оправданост приговора;
- када је то одговарајуће, обезбедити да приговор најпре размотри акредитовано тело за оцењивање усаглашености на који се он односи;
- предузети одговарајуће мере и оценити њихове ефекте;
- регистровати све приговоре и предузете мере и
- одговорити подносиоцу приговора.

Подносилац приговора се обавештава писаним путем о одлуци о приговору, у року не дужем од 30 дана од дана када је приговор евидентиран. Обавештење о одлуци о приговору подносиоцу приговора упућује директор.

Жалбе

Жалба је захтев тела за оцењивање усаглашености/подносиоца пријаве акредитационом телу да поново размотри било коју, по тело за оцењивање усаглашености, неповољну одлуку акредитационог тела, а која се односи на жељени статус акредитације.

Жалбе на одлуке и акте о акредитацији решава Комисија за жалбе у складу са процедуром за решавање приговора и жалби.

На одлуке о акредитацији може се поднети жалба ml18-у у року од 15 дана од дана достављања одлуке. О жалби одлучује Комисија за жалбе која доноси одлуку о жалби у року од 30 дана од дана пријема жалбе. Комисију за жалбе образује Управни одбор ml18-а.

Одлука Комисије за жалбе је коначна и против ње се може покренути управни спор.