Навигација

Поступак акредитације

Поступак акредитације, као и права и обавезе учесника у поступку добијања и одржавања акредитације утврђени су Правилима акредитације, ml18-ПА01.

Процес акредитације обухвата следеће активности:

  • Подношење пријаве за акредитацију
  • Преиспитивање пријаве за акредитацију
  • Припрема за оцењивање
  • Оцењивање
  • Доношење одлуке о акредитацији
  • Оцењивања ТОУ у циклусу акредитације.

 

ГРАФИЧКА ШЕМА ПОСТУПКА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Поступак акредитације обухвата шест фаза:

Ф1: Подносилац пријаве за акредитацију доставља ml18-у попуњену пријаву за акредитацију са припадајућим документима траженим истом у електронском облику на начин предвиђен Пријавом.

Ф2: Након доставе целокупне документације ml18 преиспитује поднету пријаву и достављену документацију. Поступком преиспитивања пријаве за акредитацију утврђује се способност ml18-а да обави оцењивање ТОУ у смислу сопствене политике, компетентности и расположивости одговарајућих ресурса. Такође, преиспитивање обухвата и утврђивање способности ml18-а да благовремено обави почетно оцењивање подносиоца пријаве за акредитацију.

Ф3: У овој фази ml18 врши програмирање оцењивања, именује тим за оцењивање и реализује прелиминарну посету уколико се тело за оцењивање усаглашености за исту одлучи.

Ф4: Поступак оцењивања спроводи именовани тим за оцењивање кроз преглед документације и оцењивање на локацији тела за оцењивање усаглашености и/или локацијама на којима тело за оцењивање усаглашености спроводи послове оцењивања усаглашености. Уколико се током оцењивања утврде неусаглашености, тело за оцењивање усаглашености је у обавези да исте отклони у времену предвиђеном правилима акредитације. Верификацију отклоњености неусаглашености спроводи тим за оцењивање, који након тога формира препоруку у вези са акредитацијом.

Ф5: Одлуку о акредитацији доноси директор ml18-а на основу предлога Комисије за акредитацију. На основу препоруке тима за оцењивање именована Комисија разматра предмет и даје предлог одлуке о акредитацији која је основ за коначну одлуку о акредитацији. Након тога, ml18 издаје се Одлука о акредитацији и сертификат о акредитацији са припадајућим Обимом акредитације. кредитованом телу за оцењивање усаглашености се даје симбол акредитације на коришћење, а чија је употреба дефинисана Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус ml18-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума, ml18-ПА04.

Ф6: Циклус акредитације обухвата 4 године, током кога ml18 прати да ли акредитовано тело за оцењивање усаглашености задовољава захтеве за акредитацију кроз реализацију различитих активности (оцењивања, преглед документације и сл.). У циљу реализације поменутих активности формира се Програм оцењивања који обухвата активности које ће предузимати ml18 у циклусу акредитације. У циљу обнављања акредитације спроводи се поновно оцењивање.