Навигација

Органи и тела

Органи Акредитационог тела Србије (ml18-а) су: Управни одбор, директор и Надзорни одбор.

Управни одбор одлучује о пословању, утврђује пословну политику и прати њено спровођење а уједно представља и механизам за очување непристрасности.

Чланови Управног одбора су: Недељко Пантић, председник, дипл. правник; чланови: Андрија Јокић, дипл. инжењер саобраћаја; Милош Петровић, дипл. економиста; мр Сњежана Пупавац, магистар пољопривредних наука; мр Наталија Јовичић Зарић, дипл. машински инжењер.

Директор руководи радом и одговара за законитост рада и пословања ml18-а.

В.д. директора ml18-а је проф.др Ацо Јанићијевић.
Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада органа ml18-а. У Надзорни одбор именовани су: председник Владимир Лучић, дипл. правник, за чланове: Светомир Петровић и Јован Симић, дипл. економиста.

Тела Акредитационог тела Србије (ml18) су: Савет за акредитацију и технички комитети.

Савет за акредитацију је стручно саветодавно тело ml18-а које даје стручна мишљења у погледу развоја система акредитације, даје иницијативе за проширење области деловања ml18-а и заузима ставове према другим стручним питањима. За чланове Савета бирају се истакнути стручњаци и научни радници из области које су значајне за обављање послова из надлежности ml18-а, као представници заинтересованих страна (органи државне управе и имаоци јавних овлашћења, факултети и институти, привредна друштва, предузетници, коморе, удружење потрошача; удружење произвођача и акредитована тела за оцењивање усаглашености).

Чланови Саветa за акредитацију су: др Милош Јелић, председник Савета; чланови: Миле Митровић, проф. др Владимир Поповић, проф. др Иванка Поповић, др Љубомир Димитров, проф. др Снежана Јанковић, проф. др Зоран Пуношевац, проф. др Иван Гржетић, проф. др Мирослав Ћирковић, др Јелена Пантелић Бабић, др Ана Мишовић.

Технички комитети су стручна тела која обављају послове експертизе за одређене области акредитације. ml18 има три стална техничка комитета према врстама акредитације (лабораторије, контролна тела и сертификациона тела). Задаци техничких комитета су да: дају мишљења о примени захтева и докумената међународних организација у појединим врстама и областима оцењивања усаглашености и акредитацији; дају мишљења о предлозима докумената ЕА, ILAC-а и IAF-а; пружају помоћ ml18-у на пословима проширења активности; учествују у утврђивању критеријума за утврђивање компетентности оцењивача у појединим областима оцењивања усаглашености.