Информације за сертификациона тела за сертификацију особа

04.12.2017. године

Обавештење о најважнијим резолуцијама са 40. заседања Генералне скупштине ЕА у новембру 2017. године

У периоду од 22. до 23. новембра 2017. године у Берлину, Немачка, је одржано 40. заседање Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) у организацији Немачког акредитационог тела (DAkkS).

Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред осталих, следеће резолуције које су битне за рад сертификационих тела која сертификују особе:

Резолуција ЕА 2017 (40) 23

Генерална скупштина усваја следеће резолуције које су усвојене на 31. Генералној скупштини IAF-a у Ванкуверу, Канада у октобру 2017. године за примену од стране ЕА и њених чланица:

  • резолуција (IAF Resolution 2017-19) – Неакредитовану сертификацију особа кад је ТОУ акредитовано за исти обим и прелазни аранжман - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да акредитациона тела - чланице IAF морају да имају правно обавезујуће аранжмане са својим акредитованим ТОУ која сертификују особе којим се спречавају ТОУ да издају неакредитоване сертификате за сертификацију особа за области за које за које су акредитована.

Рок за примену наведеног је три године, почевши од 30. октобра 2017.

Поред тога, ТОУ која сертификују особе морају да изврше транзицију докумената сертификације тако што ће да укључе симбол акредитације и/или да се позову на статус акредитације ТОУ укључујући и идентификацију АТ, у тренутку доношења одлуке о ресертификацији; а најкасније до 30. октобра 2020. године.

Када се додели почетна акредитација (за ISO/IEC 17024), након 30. октобра 2017. године, ТОУ мора да изврши транзицију (поново изда) претходно неакредитована документа сертификације и/или се позове на статус акредитације укључујући идентификацију АТ, у року од једне године од доношења одлуке о акредитацији.

Напомена: Ако постоји изузетак од горе наведеног, ТОУ мора да оправда изузетак акредитационом телу и ако га АТ прихвати, сертификација ће се и даље сматрати акредитованом.

 

19.04.2017. године

Обавештење у вези измена правила ml18-а

Током месеца фебруара 2017. године Акредитационо тело Србије (ml18) је изменило два документа: Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус ml18-а као потписника EA MLA , ILAC MRA и IAF MLA, ml18-ПА04 (техничка корекција на сајту ml18-а објављена 19. априла 2017. године) и Правила прекограничне акредитације, ml18-ПА05, како би их ускладило са изменама међународних докумената:

- ml18-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус ml18-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума су у потпуности усаглашена са захтевима ILAC-R7:05/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark, IAF ML 2:2016, General principles on the use of the IAF MLA mark и EA-1/19 A:2015, Rules for Use of the EA Logo, као и резолуцијама IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9).

Једна од важнијх измена односи се на примену резолуција Генералне скупштине IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9) којим се акредитована сертификациона тела која сертификују системе менаџмента обавезују да користе симбол акредитације на исправама о усаглашености за области за које су акредитовани у складу са издатим Обимом акредитације.

Сматраће се да су документа сертификације за системе менаџмента издата под акредитацијом односно да су акредитована уколико се на њима налази симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) или је наведено текстуално позивање на акредитацију:

  1. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента морају да предузму потребне радње да документи о сертификацији издати под акредитацијом ml18-а приликом доношења одлуке о ресертификацији садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију, а најкасније до 6. новембра 2019. године;
  2. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента дужна су да након добијања одлуке о почетној акредитацији, у року од годину дана од доношења исте, замене претходно издата важећа документа сертификације новим (са почетком важења од дана акредитације) тако да садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију.

Напомена: Уколико постоји изузеће од претходног става, односно уколико клијент сертификационог тела које сертификује системе менаџмента жели да му се издају документа о сертификацији без издатог симбола акредитације, он мора оправдати изузеће сертификационом телу, односно ml18-у преко сертификационог тела, и уколико се постигне сагласност од стране оба тела предметна сертификација ће се сматрати да је под акредитацијом.

Тачком 2.2. документа EA Rules for Use of the EA Logo EA-1/19 A:2015 предвиђено је да телима за оцењивање усаглашености, акредитованим од стране чланица ЕА, није дозвољено да користе лого ЕА. Уколико на својим сајтовима користите лого ЕА, неопходно је да исти уклоните са својих веб страница уколико сте га поставили и доказ/информацију о томе проследите ml18-у на следећу адресу: [email protected]

Такође, уколико желите да промовишете међународни статус ml18-а као потписника MLA/MRA споразума и пуноправног члана међународних организација за акредитацију (EA, ILAC, IAF), можете то учинити тако што ћете поставити линк на нпр. лого ml18-а који ће водити на страницу на интернет порталу ml18-а на којој се налази текст о статусу ml18-а и међународном признању (http://ml18.ru/sr/strane/medjunarodne-organizacije-i-sporazumi) – О нама/Међународне организације и споразуми, а узимајући у обзир тачку 3.2.1 Правила за коришћење знака (логотипа) Акредитационог тела Србије ml18-ПА07 којом се дефинише да се „знак ml18-а може, по захтеву, одобрити за употребу и у друге сврхе, у рекламама, чланцима, публикацијама, на сајмовима, изложбама, конференцијима/семинарима и сајтовима других организација.”

- ml18-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика ml18-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008, а додатно су ажурирана са објашњењима дефиниција у вези прекограничне акредитације датим у документу EA- 2/13 S1.

 
5. новембар 2013. године
 
Оцењивање према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2012
 
У складу са доленаведеном информацијом, објављеном 18. априла 2013. године, обавештавамо да ml18 од 15.10.2013. године спроводи оцењивања према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2012 Оцењивање усаглашености - Oпшти захтеви за тела која обављају сертификацију особа и након тог периода не прима нове пријаве за акредитацију према SRPS ISO/IEC 17024:2005. Сертификационим телима за сертификацију особа, која су започела поступак оцењивања према SRPS ISO/IEC 17024:2005, биће дата могућност да се изјасне у односу на које издање стандарда желе да заврше поступак оцењивања. После 01.06.2014. године ml18 неће додељивати нове акредитације према SRPS ISO/IEC 17024:2005.
Оцењивање акредитованих сертификационих тела за сертификацију особа у смислу преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда спровешће се током редовних надзорних оцењивања, а најкасније до 01.02.2015. године. С тим у вези, ml18 ће усагласити активности оцењивања са сваким акредитованим сертификационим телом понаособ.
Пре сваког оцењивања у сврху преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда, ml18 ће тражити од сертификационих тела да доставе „gap“ анализу/план имплементације како би сертификационо тело приказало како је имплементирало нове захтеве стандарда из 2012. године. Тај документ ће користити тимови за оцењивање ml18-а у поступцима оцењивања.

После 01.07.2015. године престају да важе све додељене акредитације према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2005. Акредитованим сертификационим телима за сертификацију особа, која до тог периода не успеју да се прилагоде новом издању стандарда, акредитација ће бити укинута.

18. април 2013. године

SRPS ISO/IEC 17024:2012 Оцењивање усаглашености - Oпшти захтеви за тела која обављају сертификацију особа
 
Ново издање међународног стандарда ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons објављено је 1. јула 2012. године.
 
У складу са тим, Међународни форум за акредитацију (IAF) је донео одлуку да прелазни период за примену новог издања стандарда ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17024:2012,  буде 3 године од датума издања стандарда, што значи да сва тела за оцењивање усаглашености, која су акредитована према стандарду ISO/IEC 17024:2003, треба да до 01.07.2015. године усагласе свој рад  према стандарду ISO/IEC 17024:2012. 
 
У поређењу са претходним издањем стандарда учињене су следеће значајне измене:
  • реструктуирање стандарда засновано на заједничкој структури прихваћеној од стране ISO/CASCO-а,
  • модификације засноване на стандардима ISO/PAS 17001, ISO/PAS 17002, ISO/PAS 17003, ISO/PAS 17004 и ISO/PAS 17005,
  • побољшавање узимањем у обзир елемента Смернице IAF GD24:2009,
  • ревизија термина и дефиниција.
Институт за стандардизацију Србије је 24. септембра 2012. године објавио стандард SRPS ISO/IEC 17024:2012 Оцењивање усаглашености - Oпшти захтеви за тела која обављају сертификацију особа. Овим стандардом повлачи се и замењује стандард SRPS ISO/IEC 17024:2005.
 
ml18 је планирао и предузима све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања поступка акредитације сертификационих тела за сертификацију особа према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2012.
 
ml18 ће оцењивање по новом издању стандарда почети најкасније до 15. октобра 2013. године. Тачан датум почетка оцењивања по новом издању стандарда, као и детаљније информације у вези са преласком на ново издање стандарда, биће накнадно објављени од стране ml18-а.
 
У међувремену, телима за оцењивање усаглашености, која желе да свој рад прилагоде захтевима новог издања стандарда, препоручује се да идентификују промене, које треба да изврше ради прилагођавања новом издању стандарда, и да развију план имплементације за припрему за прелазак на ново издање стандарда. 
 
Оцењивање акредитованих сертификационих тела за сертификацију особа у смислу преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда спровешће се током редовних надзорних оцењивања. 
 
Након 01.07.2015. године престају да важе све додељене акредитације према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2005. 
 
 
 
Наш авторитетный web-сайт , он описывает в статьях про браузерные онлайн игры http://alex-games.net/
обращайтесь a-diplomus.com

раскрутка сайтов цена