Информатор о раду ml18-а

Основни подаци о Информатору о раду Акредитационог тела Србије

Назив органа: АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ (ml18)
Влајковићева 3, V спрат
11000 Београд 6, Србија
Поштански фах 92
Регистарски број:
ПИБ:
Матични број:
Телефон: 73
Факс: 74
E-mail: [email protected]
Одговорно лице: проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора
Датум прве објаве Информатора: 15.03.2008.
Датум последњег ажурирања: 01.08.2017.

Информатор о раду ml18-а је доступан на интернет страници ml18-а у рубрици Документи и прописи/Промотивни и информативни материјал/Информатори: Информатор о раду ml18-а

Сачињен је према („Сл. гласник РС“, бр. 68/10), а на основу , („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10).

Лице коме се можете обратити у вези поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Јован Симић, руководилац Одељења за финансијске, правне и опште послове
Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, V спрат
11000 Београд 6, Србија
Поштански фах 92
телефон: 75
E-mail: [email protected]

Лице коме се можете обратити у вези сарадње са новинарима и јавним гласилима:

Јасна Стојановић, заменик директора
Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, V спрат
11000 Београд 6, Србија
Поштански фах 92
Телефон: 4 86 80
E-mail: [email protected]
       

Начин подношења захтева

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у писаној или електронској форми на мејл: [email protected]

Захтев за приступ информацији од јавног значаја можете погледати овде или можете преузети са сајта .

Адреса ml18-а је:
Акредитационо тело Србије (ml18)
Влајковићева 3, V спрат
11000 Београд 6, Србија
Поштански фах 92

Захтев мора да садржи назив органа, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.