Обавезе

ОБАВЕЗЕ

ОБАВЕЗЕ ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ 

Тело за оцењивање усаглашености је у обавези да се у свом раду придржава установљене организације, сопствених правила и поступака који су били основа за добијање акредитације од стране ml18-а, као и да пружа услуге оцењивања усаглашености својим корисницима поштујући правила акредитације и критеријуме за акредитацију.

Тело за оцењивање усаглашености је у обавези да омогући ml18-у и његовим представницима праћење усаглашености са Правилима акредитације и одговарајућим критеријумима за акредитацију, што подразумева, али се не ограничава на:

- омогућавање приступа свим релевантним подручјима рада акредитованог тела за оцењивање усаглашености, што укључује и потребне аранжмане за проверу усаглашености са правилима акредитације на свим локацијама где се обављају послови под акредитацијом;
- стављање на располагање докумената и записа који се односе на послове оцењивања усаглашености под акредитацијом када то ml18 захтева, а у циљу омогућавања оцењивања ради потврђивања одржавања акредитације;
- плаћање трошкова акредитације у прописаним роковима  у складу са Одлуком о висини трошкова акредитације;
- обавезу да одмах обавести ml18 о свим променама које имају утицаја на статус акредитације, односно

 • промене у правном, власничком или организационом статусу;
 • промене организације, руководства и кључног особља;
 • промене овлашћених особа за потписивање исправа о усаглашености, где је применљиво;
 • промене политика, ресурса и локација;
 • промене садржаја сертификационе шеме;
 • промене састава комисије за сертификацију и других органа које одражавају утицај заинтересованих страна за сертификацију, где је применљиво, и
 • остале промене које имају утицаја на испуњавање критеријума за акредитацију.

Након анализе могућег утицаја насталих промена на статус акредитације, ml18 ће одлучити о начину верификације истих, што може укључити и ванредно надзорно оцењивање.

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености је такође у обавези да:

 • своју акредитацију не користи на начин који би угрожавао репутацију ml18-а, водећи нарочито рачуна да се таквим коришћењем не ствара недоумица у погледу обима и садржаја додељене акредитације и да не даје никакве изјаве о својој акредитацији које се, по Правилима акредитације, могу сматрати злоупотребом додељене акредитације;
 • у случају било каквих недоумица око коришћења акредитације, која му је додељена, обрати ml18-у за добијање аутентичног тумачења;
 • у уговоре са корисницима услуга или у своје исправе о усаглашености не уноси било какве одреднице које наводе на закључак да су акредитацијом производ или услуга потврђени од стране ml18-а;
 • у случају суспензије акредитације делимично или у целини, мора одмах да престане да издаје исправе о усаглашености (укључујући и налепнице), као и друга документа која садрже симбол акредитације или комбиноване знакове или позивање на акредитацију или на статус ml18-а као потписника мултилатералних споразума у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус ml18-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума и који се односи на активности за које је акредитација суспендована, као и на веб-страници;
 • након укидања акредитације врати ml18-у Сертификат о акредитацији и Обим акредитације; након престанка акредитације, истеком или укидањем треба да престане са изношењем било каквих тврдњи да је и даље акредитовано или да дистрибуира било какав документ/предмет који би садржао симбол акредитације или комбиноване знакове или текстуално позивање на акредитацију или статус ml18-а као потписника мултилатералних споразума у складу са Правилима ml18-а за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус ml18-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума, што подразумева и уклањање истих са веб-странице;
 • уколико је акредитација укинута, писано обавести своје клијенте и наложи им да престану са употребом симбола акредитације, уколико је примењиво и о томе достави ml18-у писану изјаву;
 • обезбеди чување записа у вези насталих инцидентних ситуација, које се односе на безбедност производа покривених обимом акредитације, као и записе од стране корисника његових услуга или треће стране (на пример записи правосудних органа) и податке о предузетим одговарајућим корективним мерама у вези насталих инцидентних ситуација;
 • достави ml18-у детаље о мерама правосудних органа, које су предузете против њега, а у вези пружених услуга из обима акредитације;
 • када су овлашћена/именована од стране надлежних органа на основу акредитације, редовно извештавају ml18 о важећем статусу овлашћивања/именовања (добијање, одузимање и сл.).

Акредитовано сертификационо тело односно тело које је поднело пријаву за акредитацију је у обавези да сваке године, пре надзорног/почетног/поновног оцењивања, ml18-у достави:

- ажурну листу сертификованих клијената;
- листу консултаната који су били ангажовани на успостављању система менаџмента њиховим сертификованим клијентима;
- ажурну листу аудитора/проверавача/оцењивача са следећим информацијама: име и презиме, квалификације, радно искуство, техничка компетентност (нпр. ЕА кôд, област сертификације) и списак клијената које је оцењивало.
- листу земаља у којима сертификационо тело издаје акредитоване сертификате и број издатих сертификата у свакој земљи;
- листу земаља у којима сертификационо тело спроводи активности сертификације са фиксних локација (сталне просторије сертификационог тела где се обављају послови сертификације и/или управља сертификационим телом, без обзира на њихово место и однос са сертификационим телом);
- листу земаља у којима сертификационо тело ангажује теренско особље (интерно или екстерно особље које спроводи активности сертификације у име сертификационог тела a не ради у сталним просторијама сертификационог тела) за спровођење активности сертификације;
- да назначи која је/су фиксн-а/е локациј-а/е одговорн-а/е за извођење и/или управљање кључним активностима дефинисаним у складу са документом IAF/ILAC A5 или одакле се управља теренским особљем које спроводи кључне активности; и
- да предочи механизме којима управља свим активностима које се одвијају на фиксним локацијама у иностранству или које изводи теренско особље.

Акредитовано сертификационо тело за сертификацију система менаџмента, осим наведених листа, у обавези је и да до краја јануара сваке године достави ml18-у следеће податке (према земљи и према стандарду по коме обавља сертификацију): број акредитованих сертификата који су важећи на крају децембра, број аудитора/проверавача/оцењивача, број остварених преноса сертификације, број закаснелих провера и број остварених проверавач дана, на основу упутства које ће том приликом добити од ml18-а.

Сертификационо, односно контролно тело, пре пријаве за акредитацију мора имати реализовану најмање једну сертификацију, односно контролисање за сваку пријављену шему сертификације односно област контролисања.
Сертификационим телима за сертификацију система менаџмента акредитација може бити додељена само за ЕА кодове/категорије ланца исхране/техничке области, за које је сертификационо тело извршило доношење одлуке о сертификацији – доделило сертификацију.

Уколико је акредитација предуслов за именовање/овлашћивање, акредитација може бити додељена и уз осведочење у рад тела за оцењивање усаглашености у симулираним условима. Именовано/овлашћено акредитовано тело за оцењивање усаглашености је у обавези да обавести ml18 о свом првом оцењивању усаглашености ради осведочења ml18-а у рад у реалним условима. Уколико осведочење не буду омогућено до првог редовног надзорног оцењивања, ml18 ће смањити, односно укинути додељену акредитацију.

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености је у обавези да најмање једном у две године обавља послове оцењивања усаглашености за које је акредитовано. У супротном, ml18 ће смањити, односно укинути додељену акредитацију за послове оцењивања усаглашености који се не обављају дуже од две године.

Сертификационо тело за сертификацију система менаџмента не сме под акредитацијом да нуди и пружа услуге сертификације система менаџмента у складу са стандардима које ml18 користи за акредитацију тела за оцењивање усаглшености (нпр. ISO/IEC 17025, ISO 15189 и сл.).

Детаљи, у вези позивања на статус акредитације и коришћење симбола акредитације, су утврђени Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус ml18-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума. ml18 ће, у случају некоректног позивања на акредитацију и коришћења симбола акредитације предузимати мере које могу укључити захтев за корективним мерама, ванредно надзорно оцењивањо, суспензију или укидање акредитације.

Тело за оцењивање усаглашености је у обавези да се у случајевима својих акредитованих активности у иностранству, постојања локација тела за оцењивање усаглашености у другим земљама, придржава Правила прекограничне акредитације (ml18-ПА05).

Тело за оцењивање усаглашености је у обавези да у случају потребе осведочења у рад ml18-а од стране тима за оцењивање из ЕА или друге међународне организације за акредитацију, у оквиру којих ml18 има потписан мултилатерални споразум о међусобном признавању, прими током оцењивања од стране ml18-а, чланове тима за оцењивање из ЕА или друге међународне организације за акредитацију, који ће пратити и посматрати рад тима за оцењивање ml18-а.

Тело за оцењивање усаглашености је у обавези да учествује у међулабораторијским поређењима (interlaboratory comparision-ILC) и програмима за испитивања оспособљености (proficiency testing-PT), у складу са Правилима о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености, ml18-ПА02.
 

ОБАВЕЗЕ ml18-а

Обавезе према телима за оцењивање усаглашености
ml18 је у обавези да обезбеди:

 • да се поступци оцењивања ограниче на оцену усаглашености са критеријумима за акредитацију;
 • да особље, које учествује у поступцима акредитације, буде компетентно, независно и непристрасно;
 • очување поверљивости информација и података до којих се дође у поступку акредитације;
 • јавну доступност ажурних информација о додељеним акредитацијама;
 • правовремено информисање о променама критеријума за акредитацију узимајући, по потреби, у обзир мишљења заинтересованих страна, као и о начинима на који ће верификовати да ли је свако акредитовано тело за оцењивање усаглашености извршило неопходна прилагођавања;
 • информације о обезбеђењу прихватљиве следивости резултата мерења;
 • информације о програмима испитивања оспособљености препорученим од стране ЕА;
 • информације о међународним аранжманима у које је укључено.

Обавезе према међународним организацијама за акредитацију

ml18 као потписник мултилатералних аранжмана о међусобном признавању (EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA) поштује све релевантне ЕА, ILAC и IAF обавезујуће смернице које се односе на поступак акредитације, односно на акредитациона тела и тела за оцењивање усаглашености.
Списак обавезујућих и информативних докумената, које су издале међународне организације за акредитацију дат је у документу EA-INF/01, чије важеће издање је доступно на адреси .
ml18 као потписник ЕА MLA поштује захтеве из документа ЕА-1/06 који садржи критеријуме за потписивање и одржавање ЕА MLA.

У нашей фирмы популярный интернет-сайт с информацией про штабелеры http://maxformer.com
Наш нужный портал про направление как правильно экономить деньги www.profvest.com
У нашей организации нужный web-сайт про направление кредитное плечо это profvest.com