Поверљивост

ПОВЕРЉИВОСТ

Запослени у ml18-у, лица из органа и стручних тела ml18-а, као и лица која су уговорно ангажована да обављају одређене послове у име ml18-а, обавезни су да осигурају поверљивост података и информација до којих долазе при обављању послова за ml18. У случајевима када постоји законска обавеза да се такви подаци објаве, ml18 ће о томе обавестити у писаној форми заинтересоване стране.

ml18 је утврдиo документа и податке, који се сматрају поверљивим, начин чувања поверљивости, као и поступак у случају повреде правила о поверљивости.

здесь top-obzor.com

Этот популярный интернет-сайт с информацией про https://progressive.ua.
bestseller.reviews