Приговори и жалбе

ПРИГОВОРИ1)  И  ЖАЛБЕ2)

Директор ml18-а одлучује о приговорима од стране било које особе или организације у вези са активностима ml18-а или тела за оцењивање усаглашености у складу са писаном процедуром за решавање приговора.

ml18 мора:
- размотрити оправданост приговора;
- када је то одговарајуће, треба обезбедити да приговор најпре размотри акредитовано тело за оцењивање усаглашености на који се он односи;
- предузети одговарајуће мере и оценити њихове ефекте;
- регистровати све приговоре и предузете мере и
- одговорити подносиоцу приговора.

Приговори достављени ml18-у, а који се односе на тела акредитована од стране других акредитационих тела, се упућују надлежном акредитационом телу.

Жалбе

На одлуке о акредитацији може се поднети жалба ml18-у у року од 15 дана од дана достављања одлуке. О жалби одлучује Комисија за жалбе која доноси одлуку о жалби у року од 30 дана од дана пријема жалбе. Комисију за жалбе образује Управни одбор ml18-а. Поступак, који спроводи ml18 приликом решавања жалби које су му упућене, прописан је процедуром за решавање жалби.

Одлука Комисије за жалбе је коначна и против ње се може покренути управни спор.

1)Приговор
Израз незадовољства, осим жалбе, упућен акредитационом телу од стране било које особе или организације у вези са активностима акредитационог тела или акредитованог тела за оцењивање усаглашености на који се очекује одговор.

2)Жалба
Захтев тела за оцењивање усаглашености акредитационом телу да поново размотри било коју, по тело за оцењивање усаглашености, неповољну одлуку акредитационог тела, а која се односи на жељени статус акредитације.

www.ry-diploma.com/attestat-11-klasov/

www.ry-diploma.com/kupit-diplom-v-rossii

заказать продвижение сайта