Прелазак на рад према новом издању Правилника о мерилима

Правилник о мерилима („Службени гласник РС“ бр.3/18) је ступио на снагу 20. јануара 2018. године. Ступањем на снагу наведеног правилника престао је да важи Правилник о мерилима („Службени гласник РС“, бр. 63/13 и 95/16), као и метролошка упутства и правилници за одговарајуће врсте мерила.

На сајту Дирекције за мере и драгоцене метале, објављено је 30.05.2018. измењено Тумачење у вези са применом Правилника о мерилима .

Правилник о мерилима („Службени гласник РС“ бр.3/18) (у даљем тексту нови Правилник) не доноси измене које би утицале на промене активности у телима за оцењивање усаглашености која обављају послове контролисања. С тим у вези, а у циљу преласка на рад према новом Правилнику, ml18 ће поступити на следећи начин:

-сва акредитована контролна тела која у обимима акредитације имају Правилник о мерилима („Службени гласник РС“, бр. 63/13 и 95/16) потребно је да ml18-у доставе документацију којом доказају да су свој рад прилагодили захтевима новог Правилника;

-на основу достављене документације ml18 ће верификовати настале промене/ усаглашавања оценом достављене документације и донети одговарајућу одлуку о акредитацији;

-за сва акредитована контролна тела која у својим обимима акредитације имају правилнике и метролошка упутства, биће извршена техничка корекција обима акредитације везивањем поменутих документа са ставом 6. члана 26. новог Правилника, а који се односе на поступке ванредног и редовног контролисања.

Овим саопштењем се мења саопштење објављено 16.05.2018. a у вези преласка на рад према новом издању Правилника о мерилима.  

https://agroxy.com

У нашей компании авторитетный web-сайт на тематику шины росава купить в киеве www.profshina.kiev.ua/
У нашей фирмы важный сайт на тематику шторы в зал фото.