Тим оцењивача ЕА спровео поновно колегијално оцењивање ml18 -а 2017. године

Акредитационо тело Србије (ml18) је током прошле 2 седмице било предмет поновног (re-evaluation) колегијалног оцењивања тима оцењивача Европске организације за акредитацију (ЕА) у складу са процедуром ЕA-2/02 M: 2016 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement у циљу потврде постојећег статуса, односно одржања потписаног мултилатералног споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације у оквиру ЕА (EA MLA) споразума.

Поновно колегијално оцењивање спроведено је у периоду од 25. до 29. септембра 2017. године односно од 2. до 6. октобра (само за сертификацију особа) са циљем провере усклађености успостављеног система акредитације са захтевима стандарда ISO/IEC 17011, одговарајућим захтевима европске регулативе (Уредба (ЕЗ) бр. 765/2008), као и документима међународних организација за акредитацију ( EA, ILAC и IAF). ЕА тим је био сачињен од 9 колегијалних оцењивача, укључујући и члана тима који је био на обуци, а поновном колегијалном оцењивању су присуствовали и двоје посматрача испред Међународне организације за акредитацију лабораторија –ILAC.

Поред оцењивања у седишту ml18-а, извршено је и осведочење у рад тимова за оцењивање ml18-а током 14 оцењивања тела за оцењивање усаглашености (2 лабораторије за испитивање, 2 лабораторије за еталонирање, 2 сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, 2 сертификациона телa за сертификацију производа, 2 сертификациона телa за сертификацију особа, 2 контролна тела и 2 медицинске лабораторијe).

Након двонедељног оцењивања активности ml18-а, тим за колегијално оцењивање, односно вођа тима Eмануеле Рива, доставио је ml18-у Сумарни извештај, у коме се наводи да су веома темељно анализиране кадровске промене у ml18-у у претходне три године и да је закључено да се оне нису негативно одразиле на функционисање ml18-а. Такође је утврђено да је систем менаџмента зрео и стабилан, али и да постоји потенцијал за побољшање у будућој имплементацији новог софтвера. Уочена је и добра припремљеност техничког особља и оцењивача, као и познавање процеса акредитације и мотивисаност у раду. Констатовано је да су посматрана оцењивања извршена у складу са процедурама ml18-а, а да су ангажовани стручњаци ефикасно и компетентно извршили оцењивања.  

У складу са поменутом процедуром ЕА, а након добијања нацрта извештаја тима оцењивача ЕА, ml18 ће предложити спровођење адекватних мера како би отклонио утврђене неусаглашености и забринутости. Након усвајања предлога корективних мера од стране тима ЕА биће завршен извештај и послат секретаријату Савета за мултилатералне споразуме ЕА (EA MAC) који ће формирати Радну групу (Task Force Group) како би иста доставила своје мишљење свим члановима ЕА.

На састанку EA MAC савета (највероватније у априлу 2018. године) биће извршена анализа, како извештаја тима оцењивача ЕА, тако и извештаја Радне групе ЕА и верујемо да ће већином гласова бити донета одлука о одржавању статуса потписника мултилатералног споразума између ml18-а и ЕА за области лабораторија за испитивање, лабораторија за еталонирање, медицинских лабораторија, контролних тела, сертификационих тела за сертификацију производа, сертификационих тела за сертификацију система менаџмента и сертификацију особа.

 

Уводни састанак представника ЕА тима за колегијално оцењивање и руководства ml18-а

Представљање презентације ml18-а на уводном састанку са ЕА тимом

diploma-home.com/visshee-diplom-magistra.html

источник diploms-home.com

У нашей компании важный портал , он описывает в статьях про заказать мебель http://atrox.com.ua